ลูกค้าสัมพันธ์


วิธีแจ้งเหตุเสีย
หาก โทรศัพท์ที่ท่าน ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง ไม่ว่าจะเป็น ไม่มีเสียงสัญญาณโทรศัพท์ , โทรศัพท์มีเสียงรบกวนมาก ฯลฯ ท่านสามารถแจ้งเหตุขัดข้องของโทรศัพท์ได้โดยการโทรศัพท์มาที่ หมายเลข 1177 และกดตามด้วยเลขหมายโทรศัพท์ที่ขัดข้องทั้ง 9 หลัก เช่น เบอร์โทรศัพท์ที่บ้านคุณ 053123456 ให้คุณกด 1177053123456 แล้วกดโทรออก (ให้คุณใช้เครื่องโทรศัพท์เครื่องใดก็ได้ ที่สามารถกดโทรออกได้)
เจ้า หน้าที่ของบริษัทฯ จะรับแจ้งเหตุเสียและตรวจสอบเหตุเสียเบื้องต้นให้แก่ท่าน ตลอดจนแจ้งให้กองงานช่างเทคนิคออกไปตรวจแก้เหตุเสียให้ท่านตามลำดับ

วิธีการตรวจซ่อมโทรศัพท์เบื้องต้นด้วยตนเอง
ก่อน ที่ช่างของบริษัทฯ จะไปตรวจซ่อมเหตุเสียให้แก่ท่านที่บ้าน หรือ ก่อนที่จะท่านแจ้งเหตุขัดข้อง ท่านสามารถตรวจหาสาเหตุขัดข้องภายในบ้านและแก้ไขในเบื้องต้นได้ด้วยตัวของ ท่านเอง เพียงใช้เวลา 10 – 15 นาทีเท่านั้น วิธีง่ายๆ สำหรับการตรวจหาสาเหตุโทรศัพท์ขัดข้องภายในบ้าน มีดังนี้

เครื่องโทรศัพท์
ตรวจ เครื่องโทร ศัพท์ว่าสวิทช์ปรับการทำงานต่างๆ อยู่ในตำแหน่งถูกต้องตามคู่มือการใช้งานหรือไม่ หรืออาจนำโทรศัพท์เครื่องอื่น มาลองต่อ ทดสอบดูว่าใช้งานได้หรือไม่ หากใช้งานได้แสดงว่าเครื่องเดิมชำรุด

แจ็คเสียบ
ตรวจแจ็คเสียบสายหูโทรศัพท์ และแจ็คเสียบสายโทรศัพท์จากเครื่องโทรศัพท์ ไปยังเต้ารับโทรศัพท์ ว่าหลุด หลวม หรือไม่

เต้ารับโทรศัพท์
ตรวจ เต้ารับ โทรศัพท์ซึ่งเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีขาว หรือสีครีมต่ออยู่ระหว่างสายภายใน และสายโทรศัพท์ที่ต่อเข้าเครื่องโทรศัพท์ ว่า มีปัญหาดังนี้หรือไม่
- สายภายในที่เข้ากับเต้ารับโทรศัพท์หลุด หรือหลวมจากน็อตยึดสายเนื่องจาก ขันน็อตไม่แน่น
- มีมดหรือแมลงเข้าไปทำรังในเต้ารับโทรศัพท์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจร (ช็อต)
- แจ็คเสียบที่ต่อสายโทรศัพท์เข้าเครื่องโทรศัพท์หลุด หรือหลวม
- เต้ารับโทรศัพท์เปียกน้ำหรือชื้น

สายภายใน
ตรวจ สายภายในหรือสาย โทรศัพท์ภายในบ้านซึ่งเป็นสายสีครีม ต่อจากอุปกรณ์กันฟ้าเข้าไปในตัวบ้านหรือ ตัวอาคารจนถึงเต้ารับโทรศัพท์ว่าขาดหรือไม่ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากโดนของแข็งกระแทก ถูกดึง หรือหนูกัด

อุปกรณ์กันฟ้า
ตรวจ สอบอุปกรณ์กัน ฟ้าซึ่งเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก และติดตั้งอยู่มี่ ผนังนอกบ้าน อุปกรณ์กันฟ้าเป็นจุดต่อระหว่างสายโทรศัพท์ภายนอกบ้าน และสายภายในที่ต่อเข้าตัวบ้าน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้โทรศัพท์ขัดข้อง ดังนี้
- ขาอุปกรณ์กันฟ้า 3 ขา ที่อยู่ระหว่างขั้วสองขั้วติดกัน (ขาทั้ง 3 ขา ควรห่างจากกันประมาณ 1 มิลลิเมตร)
- สายที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์กันฟ้าหลวมเนื่องจากขันน็อตไม่แน่น
- มีมดหรือแมลงเข้าไปทำรังในอุปกรณ์กันฟ้า ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจร (ช็อต)
- อุปกรณ์กันฟ้าเปียกน้ำหรือชื้น

 

TT&T Public Company